جناب آقای توکلی معاونت غیردولتی آموزش و پرورش منطقه یک

ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی