افتتاح سال تحصیلی ۱۴۰۰

بار دیگر، برگ به برگ، دفتر مهر، باصدای زنگ بیداری.

آموزگار نازنین، با لبخند، جلد می کند، کتاب محبت را.

شاگردان، ستاره ی دانش را، از آسمان بی کران معرفت، میچینند.

نود شبانه روز عطش، باطهوری با طعم علم، سیراب می شود.

باز می شود دوباره، یک در، به وسعت رنگین کمان دانایی.

 

,
اشتراک گذاری:
ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی